Шевченко Інна Бориславівна

shevchenkoШевченко Інна Бориславівна – кандидат економічних наук, доцент.

Сторінка викладача

Дисципліни, що викладаються: Антикризовий менеджмент медійних і видавничо-поліграфічних підприємств, Бізнес-планування у медіагалузі, Управління змінами, Стратегічний менеджмент, Менеджмент і адміністрування: Основи менеджменту; Менеджмент і адміністрування: Адміністративний менеджмент.

Наукові інтереси: стратегічне управління підприємствами, формування концепції стратегічного розвитку медійних підприємств, управління змінами в організації.

Працює в КПІ з 2009 року на посаді доцента. У 1994 році закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В.Ломоносова за спеціальністю «Економіка та управління у галузях АПК», у 2003 – захистила кандидатську дисертацію, а у 2008 стала доцентом кафедри економіки підприємства.

1. Шевченко І.Б. Відповідність заробітної плати в Україні її економічній сутності // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науково-практичний збірник. – К.: Тов «Видавництво «Сталь», 2007. - №3(40). – с.164. – с.100-106

2. Шевченко І.Б. Соціальне партнерство в Україні: перспективи розвитку // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науково-практичний збірник. – К.: Тов «Видавництво «Сталь», 2008. - №2(44). – с.190. – с.91-100
3. Шевченко І.Б. Вплав світової фінансової кризи на стан безробіття в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науково-практичний збірник. – К.: Тов «Видавництво «Сталь», 2009. - №5(52). – с.178. – с.94-99
4. Шевченко І.Б. Перспективи розвитку соціального партнерства в Україні // Збірник тез доповідей Шостої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» (Тернопіль, ТНЕУ, 26-27 лютого 2009р.). – Тернопіль:Видавництво ТНЕУ «Економічна думка», 2009. – Ч. 2. – с.458. - с. 366-367
5. Шевченко І.Б. Необхідність формування кризового управління в Україні // Збірник тез доповідей Сьомої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» (Тернопіль, ТНЕУ, 25-26 лютого 2010р.). – Тернопіль:Видавництво ТНЕУ «Економічна думка», 2010. – Ч. 1. – с.410. - с. 289-290
6. Шевченко І.Б. Напрями розвитку системи антикризового управління в Україні //Міжнародна наукова конференція «Проблеми формування і розвитку громадянського суспільства» / Зб. Тез. – К.: Акад. праці і соц. відносин Федер. проф. спілок України, 2010. – 220 с. - с.147-148
7. Шевченко І.Б. Перспективи післякризового економічного розвитку України // Збірник тез доповідей Восьмої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» (Тернопіль, ТНЕУ, 24-24 лютого 2011р.). – Тернопіль:Видавництво ТНЕУ «Економічна думка», 2011. – Ч. 1. – с.330. - с. 306-308.
8. Шевченко І.Б. Аналіз загальних тенденцій розвитку економіки, що впливають на вибір стратегії підприємства / Економіка і управління: досягнення та перспективи: Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 23-24 листопада 2012 р.): У 3-х астинах. ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР, 2012. – Ч.1. – 108 с. – с. 83-86
9. Шевченко І.Б. Роль керівника в управлінні змінами в організації / Економічні підсумки 2012 року: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2012. – Ч. 2. – 116 с. – с.105-107
10. Шевченко І.Б., Рушаков Д.В. Стандартизація якості як засіб підвищення конкурентоспроможності поліграфічних підприємств /Актуальні питання сталого розвитку економіки: Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: у 2-х томах / Наукова організація «Перспектива». – Х.: Видавничий дім «Гельветика», 2012. – Т. 2. – 280 с. – с. 142-146
11. Шевченко І.Б., Рушакова О.В. Маркетингові комунікації як елемент комплексу маркетингу у видавничому бізнесі // Кримський економічний вісник, №1. - 2012. - с.187-190
12. Шевченко І.Б. Основні засади формування місії підприємств поліграфічної промисловості / І.Б.Шевченко // Техноогія і техніка друкарства: збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 2 (36). – с. 75-84 – Бібліогр.: 13 назв.
13. Шевченко І.Б. Нові підходи до моделі управління змінами в організації // Збірник тез доповідей Десятої Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» (Тернопіль, ТНЕУ, 21-23 лютого 2011р.). – Тернопіль:Видавництво ТНЕУ «Економічна думка», 2013. – Ч. 1. – с.340. - с. 312-313.
14. Шевченко І.Б. Нові підходи до моделі управління змінами в організації //Вісник Одеського національного університету. Серія "Економіка. - Одеса: Видавничий дім "Гельветика". -Том 19. Випуск 2/4, 2014. – с.244. – с.117-120.
15. Шевченко І.Б. Перспективи розвитку підприємств поліграфії на ринку рекламних послуг // ХVII Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі : Збірник тез доповідей, Київ, ПАТ"Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку" корпоративне підприємство ДАК "Укравидавполіграфія», 19.12.2013. – К.: ПП фірма «Серж», 2013. – 186 с. – с. 162-164.
16. Швець І.В., Шевченко І.Б. Підвищення прибутку за рахунок різних варіантів оптимізації витрат на підприємстві // ХVII Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі : Збірник тез доповідей, Київ, ПАТ"Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку" корпоративне підприємство ДАК "Укравидавполіграфія», 15.05.2014. – К.: «УкрНДІСВД», 2014. – 90 с. – с. 80-82.
17. Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з навчальної дисципліни «Антикризове управління підприємством» (для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки бакалавр за спеціальністю 6.030601 – «Менеджмент та адміністрування») [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ»; уклад. І. Б. Шевченко. – Електронні текстові дані (1 файл: 482 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 42 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7198
18. Планування діяльності видавничо-поліграфічних організацій [електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки «Менеджмент організацій / НТУУ «КПІ»; уклад. І.Б.Шевченко. – Електронні текстові дані (1файл: 169 Кбайт). – Київ: НТУУ «КПІ», 2011. 0 Назва з екрана. – Доступ: http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/1524