Наукова робота викладачів

1. Підготовка кандидатів та докторів наук

03 липня 2015 року у ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом" відбувся захист кандидатської дисертації старшого викладача кафедри  Шендерівської Ліни Петрівни на тему "Управління розвитком поліграфічних підприємств". Науковий керівник - професор, доктор економічних наук Гуткевич Світлана Олександрівна.

24 червня 2014 року відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Андросюк Л. А. на тему «Управління якістю продукції поліграфічних підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), науковий керівник доктор економічних наук, професор Гуткевич С.О.

23 вересня 2014 р. відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Котляревського Я. В. на тему «Державне регулювання інноваційного розвитку видавничо-поліграфічної діяльності в процесі формування економіки знань» за спеціальністю 08.00.03 — економіка та управління національним господарством.

02 квітня 2019 р. відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Сірика М. В. на тему «Управління основними виробничими засобами поліграфічних підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), науковий керівник кандидат економічних наук, професор Круш П. В. 

Всього за останні 10 років викладачами кафедри були захищені 4 кандидатські дисертації, 1 докторська дисертація.
Окрім того, 1 викладач працює над виконанням кандидатської дисертації (Дем’яненко О. М.).

2. Наукові публікації


Викладачами кафедри протягом 2019 року взято участь у виданні 2 монографій,1 навчального посібника, 21 статті (в т.ч. 15 – у фахових вітчизняних виданнях, з них – 12 статей у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних; 6 – у зарубіжних, з них - 1 стаття у виданнях, що входять до науковометричних баз даних)та 45 тез доповідей на конференціях (в т.ч. 31 наміжнародних, з них 5 – за кордоном).

Викладачами кафедри протягом 2018 року взято участь у виданні 1 навчального посібника, 29 статей (в т.ч. 16 – у фахових вітчизняних виданнях, з них – 12 статей у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних; 12 – у
зарубіжних, з них - 2 статті у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних) та 40 тез доповідей на конференціях (в т.ч. 27 на міжнародних, з них 2 – за кордоном). 

Викладачами кафедри протягом 2017 року взято участь у виднні 1 колективої моногрфії, 1 підручник (1 – з грифом КПІ ім. І. Сікорського), 22 статті (в т.ч. 11 – у фахових вітчизняних виданнях, 8 – у зарубіжних, з них - 13 статей у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних) та 62 тез доповідей на конференціях (в т.ч. 38 на міжнародних, з них 4 – за кордоном). 

Репозиторій праць кафедри МВПГ 

Перелік наукових публікацій викладачів кафедри МВПГ:
Ганжуров Ю. С.
Сухоруков А. І. (подано основні наукові праці)
Григорова З. В.
Грет Г. П. 
Кваско А. В. 
Сірик М. В. 
Сошинська Я. Є. 
Сухорукова О. А. 
Шевченко І. Б. 
Шендерівська Л. П. 

3. Наукові дослідження

Колектив кафедри проводить наукові дослідження у межах робочого часу викладачів.

Тема дослідження: «Управління видавничим бізнесом у контексті розвитку медійного ринку в Україні».

На засадах науково-практичної співдружності з підприємствами та організаціями галузі виконуються науково-практичні дослідження та розробки.