Концепція розвитку

Однією із найскладніших проблем, над вирішенням якої працює кафедра як складова одиниця ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, є здійснення комплексу заходів для входження до загальноєвропейського та світового простору вищої освіти. Болонський процес, який передбачає гармонізацію національних систем вищої освіти і до якого вже приєдналося 40 країн, став реальністю і для України. У зв'язку з цим розроблені нові навчальні плани, що передбачають систему вищої освіти (бакалавр – магістр — доктор філософії), впроваджена кредитно-модульна система навчання.

Важливим завданням кафедри є розвиток у студентів навички самостійного поповнення знань як у період навчання, так і в процесі їх практичної діяльності. Зокрема, практикується поступове скорочення аудиторних занять, перенесення окремих тем дисциплін на самостійне вивчення з наступним обговоренням їх на семінарах, впровадження дослідницьких розділів у курсові і дипломні проекти, а також виконання дослідницьких магістерських проектів. Звертається увага на підготовлені студентами огляди літератури, використання не тільки вітчизняних, а й іноземних джерел, уміння користуватись інформацією, що надає Інтернет.

У 2014 році прийнято новий Закон України «Про вищу освіту», та у 2015 році затверджено новий перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. В зв'язку з цим скоригована назва освітньої програми, за якою кафедра здійснюватиме підготовку, а саме «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі». Така назва більш повно охоплює сферу діяльності майбутнього фахівця, характеризує видавничо-поліграфічну галузь як складову частину медіабізнесу, відбиває принципи сучасного управління підприємствами галузі на основі кросмедійної стратегії розвитку. Освітня програма розроблена з урахуванням процесів, що відбуваються в медіасфері: активний розвиток медіахолдингів, цифрова революція; посилення конкуренції, що ставить нові завдання перед менеджерами засобів масових комунікацій.

Важливим для викладачів кафедри є оволодіння іноземними мовами, адже без таких знань і їх практичного використання завжди у пасиві буде знання іноземної мови студентами. Зараз ректорат університету зробив у цьому напрямі певні кроки. Завдання кафедри – скористатись з цього і досягнути позитивних зрушень в опануванні європейських мов. Тоді й інтеграція у європейський простір буде не тільки декларативною.

Одним із важливих напрямів діяльності кафедри залишається підвищення кваліфікації працівників галузі. Викладачі кафедри у свій час проводили заняття на курсах підвищення кваліфікації працівників галузі, організовували круглі столи з актуальних проблем, виступали з лекціями перед колективами підприємств та організацій. Ряд причин зумовили згортання цієї роботи. Нині вважаємо за необхідне поновити її, що забезпечить більш тісні контакти з галузевими підприємствами та організаціями і сприятиме оптимізації навчального процесу.

Кафедра поступово збільшує обсяги підготовки і видання навчально-методичної літератури. Вимоги до кожного викладача в цьому напрямі будуть підвищуватись. На вістрі уваги і надалі залишатиметься підготовка й захист кандидатських і докторських дисертаційних робіт.

Враховуючи стан сучасного українського медійного ринку, актуального значення набувають дослідження факторів, що визначають попит та пропозицію медійної продукції, політика держави в цій області, забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної медійної галузі. Саме тому колектив кафедри МВПГ КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснює наукові розробки з проблем управління видавничим бізнесом у контексті розвитку медійного ринку в Україні

Ми віримо, що весь склад кафедри, який постійно зростає й оновлюється, забезпечить покращення підготовки спеціалістів, розгортання наукових досліджень та активну участь у громадському житті.