Сірик Максим Віталійович

sirykСірик Максим Віталійович – асистент кафедри МВПГ

Сторінка викладача

Дисципліни: Економіка та організація виробництва, Економіка видавництв і поліграфічних підприємств, Організація поліграфічного бізнесу, Стратегічне управління медійними та видавничо-поліграфічними підприємствами, Організація праці менеджера, Інформаційно-комунікаційні технології в медіабізнесі системи в менеджменті

Наукові інтереси: основні засоби поліграфічних підприємств, управління підприємствами медіагалузі

Основні публікації:
1. Сірик М. Сучасне обладнання для друкування газет // Друкарство. – 2006. – № 2. – С. 60–61.

2. Сірик М., Єршова Е. Терміни та визначення // Друкарство. – 2006. – № 2. – С. 41–44.

3. Сірик М. BEIREN гарантує рівень якості поліграфічного обладнання // Друкарство. – 2006. – № 3. – С. 55.

4. Сірик М. Видавничі системи для сучасних редакцій // Друкарство. – 2006. – № 4. – С. 51–52.

5. Сірик М., Фенько Ю. Ринок газетних друкарських машин України: сучасний стан та перспективи розвитку // Друкарство молоде: Доповіді 6-ї наук.-техн. конференції студ. і асп. «Друкарство молоде». – К. : ВПІ НТУУ «КПІ», 2006. – С. 212–216.

6. Сірик М. В. Методологічні підходи до визначення ефективності впровадження нового друкарського обладнання // Технологія і техніка друкарства : Зб. наук. праць. – 2008. – № 3–4. – С. 150–159.

7. Газетне виробництво України / Ю. О. Барнич, М. В. Сірик, Ю. Фенько // Технологія і техніка друкарства : Зб. наук. праць. – 2008. – № 3–4. – С. 168–179.

8. Нормування, організація та оплата праці в поліграфії : навч. посіб. / А. В. Кваско, Я. В. Котляревський, О. В. Мельников, М. В. Сірик. – К. : НТУУ «КПІ», 2010. – 248 с.

9. Сірик М. В. Сутність основного капіталу поліграфічного підприємства // Наукові записки. – 2011. – № 2 (35). – С. 111–116.

10. Сірик М. В. Амортизаційні відрахування як джерело оновлення основних засобів поліграфічних підприємств // Тези доповідей 11-ї міжнар. наук.-техн. конференції студ. і асп. «Друкарство молоде». Кн. 2. – К. : ВПІ НТУУ «КПІ», 2011. – С. 4–5.

11. Сірик М. В. Стан і тенденції розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі України // Тези доповідей 12-ї міжнар. наук.-техн. конференції студ. і асп. «Друкарство молоде». Кн. 2. – К. : ВПІ НТУУ «КПІ», 2012. – С. 4–5.

12. Сірик М. В. Сутність управління основними засобами на поліграфічних підприємствах України // Матеріали міжнар. наук-практ. конференції «Економіка та підприємництво: формування інноваційних моделей розвитку» 7–8 червня 2013 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 90–91.

13. Сірик М. В. Методи підвищення ефективності використання основних засобів поліграфічних підприємств // Збірник матеріалів І Міжнар. наук-практ. конференція «Актуальні питання економічних наук» 28–29 червня 2013 р. – Донецьк : ГО «СІЕУ», 2013. – С. 76–79.

14. Сірик М. В. Еволюція поняття «ефективність» щодо функціонування економіки // Збірник наукових праць «Теорії мікро-макроекономіки». – К. : Академія муніципального управління, 2013. – С. 216–221.

15. Котляревский Я. В., Штангрет А. М., Сырик М. В. Состояние и тенденции развития издательско-полиграфической отрасли в Украине // Международный сборник научных статей «Общество и экономика постсоветского пространства». Вып. VI. Ч. І. – Липецк : Изд. центр «Гравис», 2014. – С. 81–90.

16. Сірик М. В. Сутність зносу основних засобів поліграфічних підприємств // Актуальні проблеми економіки та управління сучасної України : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 16–17 травня 2014 р.) / За заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 151–152.

17. Сірик М. В. Аналіз структури основних засобів поліграфічних підприємств // Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці на сучасному етапі : збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конфереції (м. Одеса, 23–24 травня 2014 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». У 2-х частинах. – О. : ЦЭИР, 2014. – Ч. 2. – С. 26–27.

18. Сірик М. В. Класифікація основних засобів поліграфічних підприємств // Фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки: стратегія і перспективи : збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної нуково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 23–24 травня 2014 р.). У 3-х частинах. – К. : Аналітичний центр «Нова економіка», 2014. – Ч. 2. – С. 82–84.

19. Сірик М. В. Аналіз джерел фінансування оновлення основних засобів державних поліграфічних підприємств // Соціально-економічний розвиток країн: досвід та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 30–31 травня 2014 р.) / ГО «Львівська економічна фундація». У 3-х частинах. – Львів : ЛЕФ, 2014. – Ч. 3. – С. 54–56.

20. Сірик М. В. Аналіз стану і динаміки основних засобів державних поліграфічних підприємств України // Вісник Одеського національного університету : наук. журнал. – О. : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Том 19, випуск 2. – С. 65–69.

21. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Економіка та організація виробництва» для всіх форм навчання напряму підготовки (спеціальності) 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» [Електронний ресурс] / Укладачі: Я. В. Котляревський, М. В. Сірик. – Електронні текстові дані (1 файл: 175 Кбайт). – К.: НТУУ «КПІ», 2014 – 18 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7508 

22. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Економіка та організація виробництва» для всіх форм навчання напряму підготовки (спеціальності) 6.050503 «Машинобудування» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Я. В. Котляревський, М. В. Сірик. – Електронні текстові дані (1 файл: 326 КБ). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 18 с. – Назва з екрана. Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11619

23. Стратегічні напрями розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі і книготоргівлі [Електронний ресурс] : Монографія / під ред. Ганжурова Ю. С. – Київ, 2015. – 244 с.

24. Сірик М. В. Аналіз стану активної частини основних засобів поліграфічних підприємств // Ефективні соціально-економічні механізми розвитку в умовах кризового стану: зарубіжний та вітчизняний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 27–28 трав. 2015 р., м. Миколаїв / Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – С. 20–21.

25. Сірик М. В. Аналіз динаміки структури активної частини основних засобів поліграфічного підприємства // Конкурентоспроможність економіки України в процесі глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 7–8 трав. 2015 р., м. Запоріжжя. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015 р. – С. 58–60.

26. Сірик М. В. Ефективність використання основних засобів державних поліграфічних підприємств // Актуальні напрями забезпечення ефективності економіки країни : збірник матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 10–11 червня 2016 р.) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – У 2-х частинах. – Запоріжжя : ГО «СІЕУ», 2016. – Ч. 2. – С. 106–108.

27. Сірик М. В. Стан та динаміка основних засобів державних поліграфічних підприємств України // Перспективи розвитку сучасної науки : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24–25 червня 2016 р.). – Київ : МЦНД, 2016. – С. 13–16.

28. Сірик М. В. Сутність амортизаційної політики підприємства // Розвиток підприємств як фактор росту національної економіки : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 16 листопада 2016 р.). – Київ : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2016. – С. 220.

29. Сірик М. В. Проблематика інноваційного управління основними засобами поліграфічних підприємств України // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : зб. праць XIII (XXV) Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Київ, 16–17 березня 2017 р.). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – С. 74.

Контакти: 
Тел. робочий (044) 279-07-12.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.