Шендерівська Ліна Петрівна

shenderivskaШендерівська Ліна Петрівна – кандидат економічних наук, доцент

Сторінка викладача

Дисципліни: Економічна статистика; Економіка підприємства; Економетрія; Управління ризиками медійних та видавничо-поліграфічних підприємств; Управління економічним потенціалом підприємств медійного бізнесу

Наукові інтереси: управління розвитком підприємств медіагалузі, інвестиційно-інноваційна діяльність, управління ризиками.

Основні публікації:

1.       Шендерівська Л. П. Основні напрями розвитку підприємств поліграфічної галузі / Л. П. Шендерівська // Інтелект ХХІ. - 2015. - №1. – С. 56-62.

2.       Гуткевич С. О. Модель управління розвитком поліграфічних підприємств / С. О. Гуткевич, Л. П. Шендерівська // Інтелект ХХІ. – 2015. - №3. – С. 78-85.

3.       Shenderiska L.Economices sence of development of enterprise [Економічна сутність розвитку підприємства] / L. Shenderivska // Economics, management, law: problems and prospects: Collection of scientificarticles. Vol. 1. - Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2015.– Р. 304-307. – Ст. укр. мовою.

4. Shenderivska L. Outsorsing : The essence and impact on the efficiency of publishing company [Аутсорсинг: сутність і вплив на ефективність діяльності видавництва] / L. Shenderivska, M. Uzhviy //Еconomics, management, law : problems of science and practice : Collection of scientific articles. Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2015. – P. 123-126. – Ст. укр. мовою.

5.       Шендерівська Л. П. Сучасні методи управління розвитком підприємства / Л. П. Шендерівська // Євроінтеграція економіки України: виклики та рішення  : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 лют. 2015 р. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 109-111.

6.       Шендерівська Л. П. Диверсифікація як напрям розвитку поліграфічних підприємств  / Л. П. Шендерівська // Глобалізований світ економіки, науки, освіти: матеріали Наукового семінару "Інформаційна культура в сучасному світі, м. Київ, 21 квіт. 2015 р. – Київ, 2015. – С. 102-108.

7.       Шендерівська Л. П. Розвиток як економічна категорія / Л. П. Шендерівська //  Друкарство молоде: тези доп. П’ятнадцятої міжнар. наук.-техн. конф. студентів і аспірантів, м. Київ, 21 квіт. 2015 р. – Київ, 2015.

8.       Шендеровская Л. П. Факторы, влияющие на управление развитием издательских предприятий / Л. П. Шендеровская // Скориновские чтения 2015: книгоиздание и книго-распространение в контексте кросскультурных коммуникаций  XXI века  :  материалы  Международного форума, Минск, 3–6 сентября 2015г. – Минск : БГТУ, 2015. – С. 321-326.

9.       Шендерівська Л. П. Особливості конкуренції в поліграфічній галузі / Л. П. Шендерівська, Д. О. Сидорова// Показники та фактори конкурентоспроможності національної економіки: матеріали Міжнародної конференції, м. Дніпропетровськ, 02 жовт.2015 р. – Дніпропетровськ, 2015.

10.    Шендерівська Л. П. Інфраструктурний потенціал підприємства: формування та розвиток / Л. П. Шендерівська, М. В. Денисюк // Сучасні міжнародні економічні відносини: проблеми та розвиток: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 16 жовт. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 82-84.

11.    Шендерівська Л. П. Напрями підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів підприємств / Л. П. Шендерівська, К. Г. Солобаєва // XIХ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі: тези доповідей, м. Київ, 17 листоп. 2015 р. – Київ, 2015. – С. 125-127.

12.    Шендерівська Л. П. Вплив інновацій на розвиток поліграфічних підприємств / Л. П. Шендерівська, А. О. Кириченко // XIХ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі: тези доповідей, м. Київ, 17 листоп. 2015 р. – Київ, 2015.

13.    Шендерівська Л. П. Оцінка ефективності управління підприємством / Л. П. Шендерівська // Міграційні процеси в освіті: стан та перспективи: матеріали Наукового семінару «Інформаційна культура в сучасному світі», м. Київ, 21 листоп. 2015 р.  – Ч. 1. – Вип. 9.– Київ, 2015. – С. 117-120.

14.    Гуткевич С. О. Політика ефективного розвитку підприємств: управлінський аспект: монографія / С. О. Гуткевич, Л. П. Шендерівська. – Київ: НТУУ «КПІ», 2016. – 213 с.

15.    Shenderivska L. Image management for the publishing house[Управління іміджем видавництва] / L. Shenderivska, O. Chumak // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2016. – 6 (06). – Ч.2. – С. 14-18. – Ст. англ. мовою.

16.    Shenderivska L. Book trade fairs as a factor of development of publishing [Книжкові виставки-ярмарки як фактор розвитку видавничої справи] / L. Shenderivska // Еconomics, management, law : innovation strategy : Collection of scientific articles. – Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China, 2016. – P. 179-183. – Ст. укр. мовою.

17.    Shenderivska L. Competitiveness management fortheprinting companies [Управління конкурентоздатністю поліграфічних підприємств]/ L. Shenderivska, G. Bykova // Geopolitical processes in the world today: Collection of scientific articles. -"East West" Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH. – Vienna, 2016. –Р. 146-150. –Ст. укр. мовою.

18.    Шендерівська Л. П. Тенденції розвитку ринку упаковки України / Л. П. Шендерівська, Д. А. Савенок // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент.- 2016.- Вип. 16.- С. 97-101.

19.GutkevychS. Directions of development of printing enterprises in modern conditions [Напрями розвитку поліграфічних підприємств у сучасних умовах] / S. Gutkevych, L. Shenderivska// Економіко-культурологічне позиціонування України в світовому глобалізованому просторі: зб. матер. I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кошице, Словаччина, 14-15 лют. 2016 р.. – Кошице, 2016. – С. 481-484. - Тези. англ.м.

20.    Шендерівська Л. П. Фактори впливу на інвестиційний розвиток поліграфічних підприємств / Л. П. Шендерівська // Економічні проблеми сучасності та стратегії інноваційного розвитку економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 18 бер. 2016 р. – Львів, 2016. – С. 131-134.

21.    Шендерівська Л. П. Агентська діяльність у видавничо-поліграфічному комплексі / Л. П. Шендерівська // ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі: тези доповідей, м. Київ, 18 берез. 2016 р. – Київ, 2016.

22.    Шендерівська Л. П. Напрями інноваційного розвитку підприємств поліграфічної промисловості / Л. П. Шендерівська, І. Ю. Аліпов // Актуальні напрями забезпечення ефективності економіки країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 08 квіт. 2016 р. – Запоріжжя, 2016. – С. 129-131.

23.    Грет Г. П. Украинская книга в современной инфрмационно-коммуникационной среде / Г. П. Грет, Л. П. Шендерівська / Кніжная культура Беларусі: погляд праз стагоддзі: Матерыялы ХІІ Міжнародных кнігазнаучых чытанняу, Минск, 7-8 красавіка 2016 г. – Мінск, 2016. – С. 309-313. – Ст. рос. мовою.

24.    Шендерівська Л. П. Чинники конкурентоздатності у медіа бізнесі / Л. П. Шендерівська // Економічна система країни: зовнішні та внутрішні фактори впливу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 06 трав. 2016 р. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 12-15.

25.    Шендерівська Л. П. Інтелектуальний капітал у медіа бізнесі / Л. П. Шендерівська // Інтелектуальний капітал як основа інвестиційного розвитку : матеріали Наукового семінару «Інформаційна культура в сучасному світі», м. Київ, 13 трав. 2016 р. – Київ, 2016. – С. 83-88.

26.    Шендерівська Л. П. Актуальні напрями реклами у поліграфічній галузі / Л. П. Шендерівська, І. Ю. Кисельова // Наукові дослідження: теорії та пропозиції: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя 1-2 лип. 2016 р. – Запоріжжя, 2016. - С. 121-123.

27.    Шендерівська Л. П. Економетричне моделювання прибутку поліграфічних підприємств/ Л. П. Шендерівська // Економіко-математичне моделювання: зб. мат. Першої нац. наук.-метод. конф. , м. Київ, 30 верес.-1 жовт. 2016 р. – Київ, 2016. – С. 386-388.

28.    Шендерівська Л. П. Фінансування інноваційної діяльності підприємств видавничо-поліграфічної галузі / Л. П. Шендерівська // Фінансове забезпечення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: глобальні виклики та українські реалії : збірник атеріалів I Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 7 грудня 2016 року. – Київ, 2016. – С. 228-231. – Режим доступу: http://kneu.edu.ua/userfiles/ifba/16-5276_Zbirnik_materialiv_konf_07_12_16.pdf.

 29.    Шендерівська Л. П.Сучасні методи управління персоналом / Л. П. Шендерівська, О. О. Васюрин // XХІІІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі: Тези доповідей, м. Київ, 24 листоп. 2016 р. – Київ: УкрНДІСВД, 2016. – С. 161-165.

30 .Current State and Perspectives of Enterprises' Development in Conditions of International Economic Activity. Monograph; uner gen. ed. Prof Jaroslav Dad'o, PhD, Martina Minarova, Phd/ Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia. – 2013.-296 p. – P.180-183.
31.Synergetic Bases of Investment in Economy Sectors: [monogr]/ under gen.ed. S.Gutkevych − Kyiv, 2013. − 200 p. - P.167-174.
32. Прок'юремент як система постачання у видавничо-поліграфічній галузі/ Л.П. Шендерівська, М.Лавренюк// Економічний аналіз. – Тернопіль. - 2013. – Випуск 12. – Частина 3. - С. 154-157
33. Роль системних властивостей підприємства у його розвитку// Збірник наукових праць Донецького національного університету управління. - Т. XIV. – Серія «Економіка». – 2013. – Вип. 267. «Економічні та екологічні механізми розвитку України та її регіонів». С- 140-149.
34. Конкурентний рівень видавничо-поліграфічного комплексу// Інтелект ХХІ. – 2013. - №3/4. – С.34-41.
35. Критерии оценки эффективности инвестиций// Інтелект ХХІ. – 2013. - №5/6. – С.75-89.
36. Фактори впливу на прибуток поліграфічного підприємства// Економічний аналіз. – 2014. – Том 16. №2. – 236 с. – С.203-209.
37. Методи управління розвитком поліграфічних підприємств// Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2014. - №1(72). – 276 с. – С.103-111.
38. Розвиток підприємств видавничо-поліграфічної галузі// Інтелект XXI. – 2014. – №3. – 126 с. – С.72-77.
39.Якість продукції як фактор стійкості підприємства // Круглий стіл "Актуальні проблеми управління якістю" в рамках наукового семінару "Інформаційна культура в сучасному світі" / НТУУ «КПІ» - НУХТ, 22.02.2013, м. Київ, - С. 51-52.
40. Суспільна, соціальна відповідальність підприємства як елемент стратегії розвитку// Тринадцята міжнародна науково-технічна конференція студентів і аспірантів "Друкарство молоде", 24.04.2013 . – Київ, 2013.
41. Напрями розвитку целюлозно-паперової промисловості в Україні/ Л.П. Шендерівська, М.Мельникова// XVІ Міжнародна науково-практична конференції з проблем видавничо-поліграфічної галузі ; УкрНДІСВД, м. Київ, 15.05.2013. – Київ, 2013.
42. Якість продукції і прибуток як фактори розвитку поліграфічних підприємств// Розвиток підприємств: міжнародний досвід та вітчизняна практика/ Матеріали наукового семінару: Інформаційна культура в сучасному світі. Київ, 14 листопада 2013.– К., 2013. –Вип. 4. – 126 с. – С. 11-13.
43. Фактори забезпечення якості поліграфічної продукції// XVIII Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі: Тези доповідей (Київ, 15 травня 2014 року). – К.: УкрНДІСВД, 2014. – 92 с. – С.82-83.
44. Особливості розвитку поліграфічних підприємств залежно від форм власності// Перспективи розвитку економіки в умовах глобальної кризи: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 27 червня 2014 року). – Дніпропетровськ: ФОП Дробязко С.І., 2014. – 100 с. – С.44-46.
45. Напрями забезпечення прогресивного розвитку поліграфічних підприємств//Зовнішні та внутрішні фактори впливу на розвиток міжнародних економічних відносин: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 4-5 липня 2014 року). – Львів: ЛЕФ, 2014. – Ч.3. – 128 с. – С.64-66.
46. Шендерівська Л.П. Стратегії розвитку підприємств за типом виробництва// Розвиток бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах інтеграційних процесів: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 1-2 серпня 2014 року). – Київ, 2014. – 116 с. – С.39-43.
47. Підготовка фахівців поліграфічної галузі/ Л.П.Шендерівська. – Інформаційна культура в сучасному світі. Сучасний світовий науково-технічний простір: тенденції та перспективи розвитку: матеріали наукового семінару (Київ, 10 квітня 2014) у 2.ч./ за ред. С.О.Гуткевич. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – Вип.5. – Ч.1. – 102 с. – С.89-92.