Пунчак Леся Андріївна

androsukПунчак Леся Андріївна – кандидат економічних наук, доцент.

Сторінка викладача

Дисципліни: Економічне прогнозування, Управління конкурентоспроможністю медійних та видавничо-поліграфічних підприємств, Менеджмент медійних та видавничо-поліграфічних підприємств, Основи наукових досліджень.

Наукові інтереси: управління якістю продукції, розвиток медійних та видавничо-поліграфічних підприємств

Основні публікації:
1. Гуткевич С.О. Якість як основа ефективності управління підприємствами / С.О. Гуткевич, Л.А.Андросюк // Модель розвитку галузей економіки України: [колектив. монографія] / За ред.С.О.Гуткевич. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. –Ч.13.1. – С.300-304.
2. Androsiuk L. Motivation as quality management function at the printing enterprise / L.Androsiuk // Current state and perspectives of enterprises' development in conditions of international economic activity: [monograph]/ Matey Bel University. – Banska Bystrica, Slovakia, 2013. – P.2.1.– P.126-130.
3. Gutkevych S. Publishing and printing industry investment development / S.Gutkevych, L.Androsiuk // Synergetic bases of investment in economy sectors: [monograph] / und.gen.ed. S.Gutkevych. – K.: NTUU"KPI", 2013.–Р.7.–P.164-189.
4. Андросюк Л.А. Аналіз системи мотивації інноваційної діяльності на підприємстві / Л.А.Андросюк // Наукові записки. – Львів: Українська академія друкарства. – 2011. - №1(34). – С.166-170.
5. Андросюк Л.А. Проблеми розвитку систем управління якістю на поліграфічних підприємствах / Л.А.Андросюк // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління: «Економічні та екологічні механізми розвитку України та її регіонів». Серія «Економіка». – 2012. – Вип.247 – С.377-382.
6. Андросюк Л.А. Стан та перспективи розвитку поліграфічної галузі України / Л.А. Андросюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2013. – Вип.3 (40). – C.69-74. pdf button
7. Андросюк Л.А. Управління якістю на основі збалансованої системи показників / Л.А.Андросюк // Актуальні проблеми економіки.– К.: Національна академія управління.– 2013. – №6. – С.84-90 [видання включене до міжнародних наукометричних баз]. pdf button
8. Андросюк Л.А. Методи оцінки ефективності управління якістю продукції /Л.А.Андросюк // Наукові записки. – Львів: Українська академія друкарства. – 2013. – №3(44). – С.57-62. pdf button
9. Андросюк Л.А. Проблема визначення витрат на якість на підприємствах поліграфічної галузі / Л.А.Андросюк // Збірник наукових праць Національного університету водного господарства та природокористування. – 2013. – №1(61). – С. 3-9.
10. Гуткевич С.О. Оцінка ефективності управління якістю продукції на основі збалансованої системи показників / С.О.Гуткевич, Л.А.Андросюк // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління: «Економічні та екологічні механізми розвитку України та її регіонів». Серія «Економіка».– 2013. – Вип.267. – С.206-213.
11. Андросюк Л. А. Моделювання процесу прийняття управлінських рішень на поліграфічних підприємствах/ Л.А. Андросюк // Інтелект ХХІ. – К.: ВПК «Політехніка». – 2014. – №1. – С.28-34.
12. Андросюк Л.А. Особливості визначення показників якості продукції поліграфічних підприємств України / Л.А.Андросюк // Інтелект ХХІ. – К.: ВПК «Політехніка». – 2012. – №5/6. – С.22-27. 0pdf button
13. Андросюк Л.А. Особливості кадрового забезпечення видавничо-поліграфічної галузі // Участь молоді в розвитку економіки та суспільства України: Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. і мол.учен., Київ, 17-19 лют. 2011р.: тези доп.: у 3ч., Ч.І. – К.: НУХТ, 2011. – С.10-11.
14. Андросюк Л.А. Маркетинг в системі управління якістю // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів, аспірантів і студентів "Маркетинг на міжнародних ринках товарів і послуг: глобальні аспекти", Донецьк, 21-23 лютого 2012р.: тези доп.– Д.: ДНУЕТ, 2012. – С.10-12.
15. Андросюк Л.А. Менеджмент якості в умовах інноваційного розвитку // 12 Міжнародна науково-практична конференція студентів і аспірантів "Друкарство молоде", Київ, 17 квітня 2012.: тези доп. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – С.7.
16. Андросюк Л.А. Проблема визначення витрат на якість на підприємствах поліграфічної галузі // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції": тези доп. – Рівне, 2012. – C.266-268.
17. Андросюк Л.А. Витрати на якість продукції як чинник впливу на результативність поліграфічних підприємств / Л.А.Андросюк // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2012».– Одесса: Куприенко. – 2012. – Вып.4. – С.86-90 [статті у матеріалах конференцій, які включені до міжнародних наукометричних баз (РІНЦ]. 0pdf button
18. Гуткевич С.О. Збалансована система показників в управлінні якістю на поліграфічних підприємствах / С.О.Гуткевич, Л.А.Андросюк // Наука, освіта, суспільство очима молодих: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. Природничо-математичний, суспільно-гуманітарний та економічний напрями. – Рівне: РВВ РДГУ, 2012. – С.150-151.
19. Андросюк Л.А. Вплив якості на продуктивність поліграфічних підприємств / Л.А.Андросюк // Інтелект ХХІ. – К.: ВПК «Політехніка». – 2013. – №1/2. – С.23-28.
20. Андросюк Л.А. Використання збалансованої системи показників на поліграфічних підприємствах України // матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів «Маркетинг на міжнародних ринках товарів і послуг: глобальні аспекти», 14-15 лютого 2013 р; у 2-х томах, Т.ІІ. – Порпад, Словаччина, 2013.– С.185-187.
21. Андросюк Л.А. Європейський підхід до управління якістю/ Л.А.Андросюк// Інституційні засади розвитку інтеграційних процесів економіки: збірник наук.статей / за заг.ред. С.О.Гуткевич. – 2013. – Вип.3. – С.79-82.
22. Андросюк Л.А. Управління якістю продукції поліграфічних підприємств // Інформаційна культура в сучасному світі: матеріали наук. семінару / за ред. С.О.Гуткевич, З.В.Григорової. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – Вип.2. – C.7-8.
23. Андросюк Л.А. Ефективність управління якістю продукції: методи та показники оцінки // Формування стратегії соціально-економічного розвитку і вдосконалення організації обліку й аудиту підприємницьких структур видавничо-поліграфічної галузі: мат. всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (20-22 листоп.2013р., м.Львів). – Львів: Укр. акад. друкарства, 2013. – С. 6-7.
24. Андросюк Л.А. Збалансована система показників як елемент управління якістю продукції // 13 Міжнародна науково-практична конференція студентів і аспірантів "Друкарство молоде", Київ, 16 квітня 2013 р.: тези доп. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С.12-13.
25. Андросюк Л.А. Державне регулювання у сфері управління якістю продукції // Тези доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції з проблем видавничо-поліграфічної галузі, Київ, 19 грудня 2013. – К: ПАТ "УкрНДІ СВД", 2013. – С.11-13.
26. Гуткевич С.О. Сучасна парадигма якості: монографія/ С.О.Гуткевич, Л.А.Пунчак, О.М.Язвінська. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 252 с.
27. Стратегічні напрями розвитку підприємств видавничої галузі, поліграфічної діяльності і книготоргівлі [Електронний ресурс] : монографія / Ю. С. Ганжуров, Л. А. Пунчак, Г. П. Грет [та ін.] ; НТУУ «КПІ» ; за ред. Ю. С. Ганжурова. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,79 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 282 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15408
28. Андросюк Л. А. Моделювання процесу прийняття управлінських рішень на поліграфічних підприємствах/ Л.А. Андросюк // Інтелект ХХІ. – К.: ВПК «Політехніка». – 2014. – №1. – С.28-34.
29. Gutkevych S.Organization of quality management at printing enterprise// S. Gutkevych, L. Punchak: Wirtschaft und Management: Theorie und Praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel.Vol. 1 - Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014.- P.229-234
30. Пунчак Л.А. Формування якості продукції на основі розгортання функції якості / Л.А. Пунчак // Інтелект ХХІ. – К.: ВПК «Політехніка». – 2014. – №5. – С.26-32.
31. Пунчак Л.А. Діяльність книжкових виставок в контексті реалізації їх комунікативної функції // Socio-economic aspects of economics and management: Collection of scientific articles. - Aspekt Publishing of Budget Printing Center, Taunton, MA 02780, United States of America, 2015. – С.232-236
32. Gutkevych S. Model of product quality management / S.Gutkevych, L.Punchak // Transformations in business and economics, Vol.15, No 1(37), Latvia, 2016, pp.147-159
33. Пунчак Л.А. Вдосконалення управління підприємством на основі функціонально-вартісного аналізу / Л. А. Пунчак // Інтелект ХХІ. – К.: ВПК «Політехніка». – 2015. – №5. – С.46-51.
34. Пунчак Л.А. Міжнародний досвід управління якістю/ Л.А. Пунчак// Інформаційна культура в сучасному світі: матеріали наук.семінару; за ред. С.О.Гуткевич. – К.:НУХТ, 2015. – Вип.8. – Ч.1. – С. 79-82
35. Пунчак Л.А. Особливості виставково-ярмаркової діяльності суб'єктів видавничої справи / Л.А.Пунчак // ХХ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі: тези доповідей, Київ, 28 квітня 2015 р. – К.: «УкрНДІСВД», 2015. – С.56-58
36. Пунчак Л.А. Сучасні проблеми підготовки кадрів в Україні / Л.А.Пунчак // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, Маріуполь, 18 вересня 2015 р. – Маріуполь: МДУ, 2015. - С.326-327
37. Пунчак Л.А. Економічна сутність категорії якості / Л.А.Пунчак// Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи: збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції 25-26 грудня 2015 року, м.Одеса. – Одеса: Бондаренко, 2015. - С.256-257
38. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Маркетинг видавничої продукції та поліграфічних послуг» для студентів ВПІ денної і заочної форм навчання напряму підготовки «Менеджмент організацій» / Укладачі Л.А. Пунчак, О. М. Барзилович. –К.:НТУУ «КПІ», 2015. – 28 с.
39. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент організацій (видавничо-поліграфічних)» для студентів ВПІ денної і заочної форм навчання напряму підготовки «Менеджмент організацій» / Укладачі Л.А. Пунчак, О. М. Барзилович. –К.:НТУУ «КПІ», 2015. – 18 с

40.Пунчак Л.А. Проблеми інформаційного забезпечення в управлінні підприємствами медіагалузі/ Л.А.Пунчак, О.М.Барзилович// Технологія і техніка друкарства, 2016

41.Пунчак Л.А. Особливості функціонування сучасного медіа-ринку / Л.А.Пунчак, О.М.Барзилович  // ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі: тези доповідей, Київ, 27 квітня 2016 р. – К.: «УкрНДІСВД», 2016. – С.90-93

42.Методичні вказівки до виконання економічної частини магістерської дисертації для студентів ВПІ напряму підготовки «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» / Л.А. Пунчак. –К.:НТУУ «КПІ», 2016. – 24 с.

43.Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Менеджмент медійних та видавничо-поліграфічних підприємств» для студентів напряму підготовки  «Менеджмент» / Укладачі Л.А. Пунчак, О. М. Барзилович. –К.:НТУУ «КПІ», 2016. – 20 с.

Контакти:
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.