Наукова робота викладачів

1. Підготовка кандидатів та докторів наук

03 липня 2015 року у ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом" відбувся захист кандидатської дисертації старшого викладача кафедри  Шендерівської Ліни Петрівни на тему "Управління розвитком поліграфічних підприємств". Науковий керівник - професор, доктор економічних наук Гуткевич Світлана Олександрівна.

24 червня 2014 року відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Андросюк Л. А. на тему «Управління якістю продукції поліграфічних підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), науковий керівник доктор економічних наук, професор Гуткевич С.О.

23 вересня 2014 р. відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Котляревського Я. В. на тему «Державне регулювання інноваційного розвитку видавничо-поліграфічної діяльності в процесі формування економіки знань» за спеціальністю 08.00.03 — економіка та управління національним господарством.

Всього за останні 10 років викладачами кафедри були захищені 6 кандидатських дисертацій, 1 докторська дисертація.
Окрім того, 6 викладачів працюють над виконанням дисертаційних робіт: з них 3 доценти – над виконанням докторських дисертацій (Сошинська Я. Є., Сухорукова О. А., Кваско А. В.) і 2 викладачі – над виконанням кандидатських дисертацій ( Дем’яненко О. М., Сірик М. В.).

2. Наукові праці

Викладачами кафедри протягом 2015-2016 рр. видано 

Монографії:

 1) Стратегічні напрями розвитку підприємств видавничої галузі, поліграфічної діяльності і книготоргівлі [Електронний ресурс] : монографія / Ю. С. Ганжуров, Л. А. Пунчак, Г. П. Грет [та ін.] ; НТУУ «КПІ» ; за ред. Ю. С. Ганжурова. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,79 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 282 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15408

 2) Гуткевич С.О. Пунчак Л.А., Язвінська О.М. Сучасна парадигма управління якістю: монографія. - К.:  НТУУ «КПІ», 2015 – 252 с.;

 3) Політика ефективного розвитку підприємств: управлінський аспект. - Монографія / С.О.Гуткевич, Л.П.Шендерівська. - К.: НТУУ «КПІ», 2016 – 213 с.

Навчальні посібники: 

1. Шевченко І. Б. Управління змінами[Електронний ресурс]: навчальний посібник/ І. Б. Шевченко ; НТУУ«КПІ». – Київ: НТУУ «КПІ», 2015. – 231 с. 

2. О.М.Барзилович, Л.А.Андросюк, Я.В.Котляревський, А.М.Штангрет. Маркетинг: Навч. посіб. – Л: УАД, 2013. -  348 с.

Також видані тези: 

VІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі» (21 листопада 2014 року, м. Київ) [Електронний ресурс] : збірник матеріалів / М-во освіти і науки України, НТУУ «КПІ», ВПІ, каф. ОВПК ; редкол. Ю. С. Ганжуров, І. Б. Шевченко, Г. П. Грет, О. М. Барзилович, Л. А. Пунчак ; за ред. Я. Є. Сошинської. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,21 Мбайт). – Київ, 2014. – 109 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11371

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України» (19 травня 2016 року, м. Київ) [Електронний ресурс] : збірник матеріалів / М-во освіти і науки України, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», ВПІ, каф. ОВПК ; редкол. Ю. С. Ганжуров, І. Б. Шевченко, Я. Є. Сошинська, Л. А. Пунчак. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,18 Мбайт). – Київ, 2016. – 126 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18771

 

ІХ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі» (26 листопада 2015 року, м. Київ) [Електронний ресурс] : збірник матеріалів / М-во освіти і науки України, НТУУ «КПІ», ВПІ, каф. ОВПК ; редкол. Ю. С. Ганжуров, І. Б. Шевченко, Я. Є. Сошинська, Л. А. Пунчак. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,40 Мбайт). – Київ, 2015. – 164 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18769

 

Х Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі» (23 листопада 2016 року, м. Київ) [Електронний ресурс] : збірник матеріалів / М-во освіти і науки України, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», ВПІ, каф. ОВПК ; редкол. Ю. С. Ганжуров, І. Б. Шевченко, Я. Є. Сошинська, Л. А. Пунчак. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,02 Мбайт). – Київ, 2016. – 118 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18770

 

У 2016 р. опубілковано 35 статей  в т.ч.  у фахових виданнях України – 18 статей та закордонних виданнях – 17,  з них 21 стаття у виданнях, що входять до науко метричних баз даних

 

У 2015 р. опубліковано 33 статті  загальним обсягом 148 стор. (в т.ч.  у фахових виданнях України – 19 статей (85 стор), та закордонних виданнях – 14 (63 стор). 

З 2010 по 2014 рр. викладачами кафедри опубліковано 20 монографій, навчальних посібників, підручників; 263 наукові статі та тези доповідей; 14 методичних видань. Серед видань 2010–2014 рр.:

Монографії:

1) Synergetic bases of investment in economy sectors. Monograph. / uner gen. ed. S. Gutkevych / Kyiv: NTUU "KPI", 2013. – 200 p.
Особистий внесок викладачів кафедри МВПГ:

 • Shenderivska L. The application of statistical analysis methods in printing. – P.167–174.
 • Androsiuk L. Publishing and printing industry specifics. – P. 165–167.
 • Androsiuk L. Qulity as basis of printerie's management efficiency. – P. 182–189.

2) Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку держави, галузі та підприємства : Монографія / В. І. Ляшенко, М. М. Назарук, Я. Я. Пушак та ін., за заг. ред. д-ра екон. наук, доц. А.М.Штангрета. – Л. : Українська академія друкарства, 2013. – C. 345.
Особистий внесок викладачів кафедри МВПГ:

 • Андросюк Л. А., Кваско А. В. Стан та проблеми управління якістю продукції на поліграфічних підприємствах. – C. 199–218.
 • Передерієнко Н. І. Конкурентний потенціал сталого розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі Конкурентний потенціал сталого розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі. – C. 155–176.
 • Котляревський Я. В. Розвиток інноваційної діяльності в Україні: поточний стан та перспективи. – C. 43–61.

3) Котляревський Я. В., Воротина Л. І. Стратегія управління підприємствами видавничо-поліграфічного комплексу : монографія. – Л. : Українська академія друкарства, 2012. – 184 с.

4) Current state and perspectives of enterprises' development in conditions of international economic activity. Monograph. / uner gen. ed. Prof. Jaroslav Dad'o, PhD, Martina Minarova, PhD / Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia. – 2013. – 296 p.

Особистий внесок викладачів кафедри МВПГ:

 • Gutkevych S. Investment risks in the contemporary economy – P. 51–55.
 • Gutkevych S., Dunda S. Management consulting as instrument of the enterprises development – P. 143–147 (1/2)
 • Androsiuk L. Motivation as quality management function at the printing enterprise. – P. 126–130
 • Shenderivska L. The application of statistical analysis methods in printing. – P. 180–183.
 • Grygorova Z. The interaction of life cycle stages of organizations, markets and products and its influence on efficiency of companies. – P. 246–250

7) Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку держави, галузі та підприємства: Монографія / [В.І. Ляшенко, М.М. Назарук, Я.Я. Пушак та інш.] за заг. ред. д-ра екон. наук, доц. А.М. Штангрета. – Л. : Українська академія друкарства, 2013. – 396 с.
Особистий внесок викладачів кафедри МВПГ:

 • Котляревський Я. В. Розвиток інноваційної діяльності в Україні: поточний стан та перспектива. – C. 43–60.
 • Довгань Л. Є., Передерієнко Н. І., Мохонько Г. А. Конкурентний потенціал сталого розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі. – C. 155–176 (1/3)
 • Кваско А. В., Андросюк Л. А. стан та проблеми управління якістю продукції на поліграфічних підприємствах України. – C. 199–218.

Підручники:

1) Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / Корінько М. Д., Пугачов М. І., Руденко-Сударєва Л. В., Солоха Д. В. – Підручник / За ред. проф. С. О. Гуткевич, – 2-ге вид., перероблене. – Донецьк : ТОВ «Світ книги», 2013. – 726 с. (гриф МОН);
2) Gutkevych S. Investment: Theory and Practice. Підручник. – Польща : VOLUMINA.PLDanielKrzanowski, 2013. – 193 с.

Навчальні посібники з грифом МОН України:

1) Штангрет А. М. Основи економiчної безпеки пiдприємств : навч. посiб. / А. М. Штангрет, Д. С. Лозовицький, Я. В. Котляревський, М. М. Караiм. — Львiв : Укр. акад. друкарства, 2013. — 284 с.;
2) Сухомлин Л. Е. Практикум з статистики пiдприємств видавничо-полiграфiчноi галузі : навч. посiб. / Л. Е. Сухомлин А. М. Штангрет, Я. В. Котляревський, I. В., Зубрей, З. В. Григорова. — Львiв : Укр. акад. друкарства, 2013.
3) В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська Управління персоналом : Навчальний посібник. – К. : Кондор, 2012. – 310 с.
4) Основи бухгалтерського обліку : навч.посібник / З. В. Григорова, Л. А. Андросюк. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 168 с.

В період з 2005 по 2009 рр. викладачами кафедри опубліковано 12 монографій, навчальних посібників, підручників; 160 наукових статей та тез доповідей; 11 методичних видань.

 

3. Наукові дослідження

Колектив кафедри проводить наукові дослідження у межах робочого часу викладачів.

Тема дослідження: «Управління видавничим бізнесом у контексті розвитку медійного ринку в Україні».

На засадах науково-практичної співдружності з підприємствами та організаціями галузі виконуються науково-практичні дослідження та розробки.

Результати наукових досліджень знаходять також висвітлення у лекціях, з якими виступають науково-педагогічні працівники кафедри перед колективами підприємств і організацій.