Сухоруков Аркадій Ісмаїлович

Sukhorukov

Сухоруков Аркадій Ісмаїлович – доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, дійсний член Академії будівництва України, почесний професор Південно-Казахстанського державного університету.

Дисципліни: Менеджмент і адміністрування: Управління інноваціями; Інноваційний менеджмент; менеджмент стартап-проектів.

У 1968 році закінчив Казахський хіміко-технологічний інститут за спеціальністю промислове та цивільне будівництво; у 1975 році Київський інститут народного господарства за спеціальністю бухгалтерський облік у промисловості.

В 1984 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Організація технологічної комплектації потокового житлово-цивільного будівництва на основі безперервного планування». В 1996 році — захистив докторську дисертацію на тему: «Регіональні проблеми формування та реалізації інноваційної політики у будівництві». У 2003 році отримав вчене звання професора кафедри державних фінансів. У 2004 році присуджено звання Заслужений економіст України.

Працював у Науково-дослідному інституті будівельного виробництва Держбуду України, в системі НАН України. З 1997 р. здійснював науково-аналітичний супровід діяльності РНБО України, інших президентських та урядових структур.

У 2004 р. очолив першу в Україні спеціалізовану вчену раду за спеціальністю «економічна безпека держави», заснував наукову школу з проблем економічної безпеки держави, особисто підготував 15докторів і кандидатів наук.

З 2016 р. – професор кафедри організації видавничої справи, поліграфії та книго- розповсюдження Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «КПІ ім. І. Сикорського».

Автор та співавтор 349 публікацій, у тому числі 30 монографій, багатьох підручників і навчальних посібників з питань економічної безпеки, організації інвестиційно-інноваційної діяльності, зовнішньоекономічної діяльності.

Наукові інтереси: економічна теорія, теорія інвестицій та інновацій, економічна безпека, регіональна економіка, світова економіка.

Основні публікації:
1. Інноваційний менеджмент (навчальний посібник) // К.: Інститут муніципального менеджменту та бізнесу, 1999.-50 с.

2. Організація матеріальних потоків (навчальний посібник) // Академія ДПСУ, 2000, 105 с.

3. Управління інноваціями /навчальний посібник за ред. А.І.Сухорукова, Київ: "Видавничий дім "Комп'ютерпрес", 2003.- 207 с.

4. Сучасні проблеми фінансової безпеки України (наук. вид.) // К.: Академпрес, 2005, 140 с.

5. StrategyofeconomicandsocialdevelopmentofUkraine (theyears 2004-2015) - towardsEuropeanintegration // Translateof: Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) "Шляхом Європейської інтеграції" /Авт. кол.:А.С.Галчинський, В.М.Геєць та ін.: Нац. ін-т страт. досл., Ін-т екон. прогнозування НАНУ, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України.- К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

6. Інвестування української економіки: Монографія /За ред. А.І.Сухорукова: Киев: Національний інститут проблем міжнародної безпеки, ЗАТ «ВІПОЛ», 2005. – 440 с.

7. Провайдинг інновацій // Підручник. -К.:"Видавничий дім "Професіонал", 2008. – 448 с. (у співавторстві).

8. Система економічної безпеки держави //Під заг. ред. Сухорукова А.І. /Національний інститут проблем міжнародної безпеки при РНБОУ. - К.:ВД "Стилос", 2009. – 685 с.

9. Національна економічна безпека (навчальний посібник) // Житомир: ПП "Рута", 2010. – 384 с. (у співавторстві).

10. Трансфер кризиса и перспективыразвитиянациональнойэкономики в условияхглобализации // в кн:Экономическаябезопасность: новая парадигма формирования и обеспечения //под ред. Э.М. Сороко, И.А. Белоусовой, Т.И. Егоровой-Гудковой. - Одесса, Институткреативныхтехнологий, 2011. – с.175-198.

11. Нормативний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки держави // В кн.: Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: колективна монографія / за науковою редакцією д.е.н., професора Хлобистова Є.В.- Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013.- с. 26-40.

12. Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України: монографія К.: НІСД, 2012. – 368 с. (у співавторстві).

13. Інституційні засади інвестування промисловості// в кн: Сталий розвиток –ХХІ століття: управління, технології, моделі: колективна монографія [Аверкіна М.Ф., Андрєєва Н.М., Балди М.Д., Веклич О.О. та ін.]/ за наук. ред. проф.. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – С.244-263.

14. Синергетична модель системи забезпечення економічної безпеки держави // У кн.: Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2015: колективна монографія [ Акулов-Муратов В.В., Климов О.М., Андерсен В.М., Андрєєва Н.М. та ін.]/за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: вид. Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 84-96.

15. Співвідношення пріоритетів розвитку і безпеки в соціально-економічних стратегіях національного і регіонального рівня // В кн: Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2016: колективна монографія /Андерсон В.М., Балджи М.Д., Баркан В.І. [та ін..]; Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України; НТТУ «Київський політехнічний інститут»; Вища економіко-гуманітарна школа /за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2016. – С. 59-75

Контакти:
Тел. роб. 279-07-12