Сухоруков Аркадій Ісмаїлович

Sukhorukov

Сухоруков Аркадій Ісмаїлович – доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, дійсний член Академії будівництва України, почесний професор Південно-Казахстанського державного університету.

Дисципліни: Управління інноваціями; Менеджмент стартап-проектів.

У 1968 році закінчив Казахський хіміко-технологічний інститут за спеціальністю промислове та цивільне будівництво; у 1975 році Київський інститут народного господарства за спеціальністю бухгалтерський облік у промисловості.

В 1984 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Організація технологічної комплектації потокового житлово-цивільного будівництва на основі безперервного планування». В 1996 році — захистив докторську дисертацію на тему: «Регіональні проблеми формування та реалізації інноваційної політики у будівництві». У 2003 році отримав вчене звання професора кафедри державних фінансів. У 2004 році присуджено звання Заслужений економіст України.

Працював у Науково-дослідному інституті будівельного виробництва Держбуду України, в системі НАН України. З 1997 р. здійснював науково-аналітичний супровід діяльності РНБО України, інших президентських та урядових структур.

У 2004 р. очолив першу в Україні спеціалізовану вчену раду за спеціальністю «економічна безпека держави», заснував наукову школу з проблем економічної безпеки держави, особисто підготував 15докторів і кандидатів наук.

З 2016 р. – професор кафедри організації видавничої справи, поліграфії та книго- розповсюдження Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «КПІ ім. І. Сикорського».

Автор та співавтор 349 публікацій, у тому числі 30 монографій, багатьох підручників і навчальних посібників з питань економічної безпеки, організації інвестиційно-інноваційної діяльності, зовнішньоекономічної діяльності.

Наукові інтереси: економічна теорія, теорія інвестицій та інновацій, економічна безпека, регіональна економіка, світова економіка.

Основні публікації 2014-2018 рр. 

1. Інституційні засади інвестування промисловості// в кн: Сталий розвиток –ХХІ століття: управління, технології, моделі: колективна монографія [Аверкіна М.Ф., Андрєєва Н.М., Балди М.Д., Веклич О.О. та ін.]/ за наук. ред. проф.. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – С.244-263.

2. Синергетична модель системи забезпечення економічної безпеки держави // У кн.: Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2015: колективна монографія [ Акулов-Муратов В.В., Климов О.М., Андерсен В.М., Андрєєва Н.М. та ін.]/за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: вид. Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 84-96.

3. Співвідношення пріоритетів розвитку і безпеки в соціально-економічних стратегіях національного і регіонального рівня // В кн: Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2016: колективна монографія /Андерсон В.М., Балджи М.Д., Баркан В.І. [та ін..]; Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України; НТТУ «Київський політехнічний інститут»; Вища економіко-гуманітарна школа /за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2016. – С. 59-75

4. Сухоруков А.І. Вплив асиметричності інформації на економічну безпеку держави, її регіонів та суб’єктів господарювання / В кн.: Сталий розвиток — ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2017: колективна монографія / Аверіхіна Т.В., Адамець Т.П., Андерсон Н.В. [та ін.]; НТУУ Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського; Ін- ститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. — Київ, 2017. — С. 115-127. Електронная версія https://conftef.wixsite.com/conf

5. Sukhorukov A.I. Prerequisites for the safe development of socio-economic systems // Збірник наукових праць «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету». Серія: Економіка і менеджмент, Випуск 27, Частина 1. - Одеса: 2017, С. 4 - 7. www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/27-1-2017/27-1-2017.pdf

6. Основи медіаменеджменту [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі» / О. М. Барзилович, З. В. Григорова, Л. А. Пунчак, А. І. Сухоруков, О. А. Сухорукова, І. Б. Шевченко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,37 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 296 с. – Назва з екрана. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22199 Розташовується у зібраннях: Підручники, навчальні посібники та практикуми, розмір mm_2018_02.pdf, 2.37 MB.

7. Сухоруков А. І., Сухорукова О. А. Інституційні та комунікаційні механізми міжнародної економічної конвергенції України / Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». - 2018, вип. 17, част. 2. С.100-103.

Основні публікації (1999-2013):
1. Інноваційний менеджмент (навчальний посібник) // К.: Інститут муніципального менеджменту та бізнесу, 1999.-50 с.

2. Організація матеріальних потоків (навчальний посібник) // Академія ДПСУ, 2000, 105 с.

3. Управління інноваціями /навчальний посібник за ред. А.І.Сухорукова, Київ: "Видавничий дім "Комп'ютерпрес", 2003.- 207 с.

4. Сучасні проблеми фінансової безпеки України (наук. вид.) // К.: Академпрес, 2005, 140 с.

5. Strategy of economic and social development of Ukraine (the years 2004-2015) - towards European integration // Translate of: Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) "Шляхом Європейської інтеграції" /Авт. кол.:А.С.Галчинський, В.М.Геєць та ін.: Нац. ін-т страт. досл., Ін-т екон. прогнозування НАНУ, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України.- К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

6. Інвестування української економіки: Монографія /За ред. А.І.Сухорукова: Киев: Національний інститут проблем міжнародної безпеки, ЗАТ «ВІПОЛ», 2005. – 440 с.

7. Провайдинг інновацій // Підручник. -К.:"Видавничий дім "Професіонал", 2008. – 448 с. (у співавторстві).

8. Система економічної безпеки держави //Під заг. ред. Сухорукова А.І. /Національний інститут проблем міжнародної безпеки при РНБОУ. - К.:ВД "Стилос", 2009. – 685 с.

9. Національна економічна безпека (навчальний посібник) // Житомир: ПП "Рута", 2010. – 384 с. (у співавторстві).

10. Трансфер кризиса и перспективы развития национальной экономики в условия хглобализации // в кн:Экономическая безопасность: новая парадигма формирования и обеспечения //под ред. Э.М. Сороко, И.А. Белоусовой, Т.И. Егоровой-Гудковой. - Одесса, Институткреативныхтехнологий, 2011. – с.175-198.

11. Нормативний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки держави // В кн.: Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: колективна монографія / за науковою редакцією д.е.н., професора Хлобистова Є.В.- Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013.- с. 26-40.

12. Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України: монографія К.: НІСД, 2012. – 368 с. (у співавторстві).

 

Контакти:
Тел. роб. 279-07-12