Котляревський Ярослав Вікторович

kotlarevskijКотляревський Ярослав Вікторович – доктор економічних наук, професор.

Сторінка викладача

Дисципліни: Економіка і організація видавничо-поліграфічних виробництв; Менеджмент; Основи менеджменту; Менеджмент і маркетинг; Маркетинг; Маркетинг і менеджмент в поліграфії; Економіка і організація виробництва

Основні публікації:
1. Котляревський Я. В. Управління інноваційним розвитком видавничо-полі¬графічної діяльності в процесі формування економіки знань : монографія / Я. В. Котляревський. — Л. : Укр. акад. друкарства, 2012. — 360 с.
2. Котляревський Я. В. Організаційно-економічний механізм розвитку ви¬давничо-поліграфічної галузі в процесі гарантування інформаційної безпеки Украї¬ни : монографія / Я. В. Котляревський, А. М. Штангрет, О. В. Мельников. — Л. : Укр. акад. друкарства, 2012. — 214 с.
3. Котляревський Я. В. Стратегія управління підприємствами видавничо-поліграфічного комплексу : монографія / Я. В. Котляревський, Л. І. Воротина. — Л. : Укр. акад. друкарства, 2012. — 182 с.
4. Гасанов С. С. Антикризове корпоративне управління : Теоретичні та прикладні аспекти : [монографія] / С. С. Гасанов, А. М. Штангрет, Я. В. Котля¬ревький, О. В. Мельников, Т. С. Мінаєва. — К. : Акад. фін. упр., 2012. — 301 с.
5. Єфименко Т. І. Фінансова система України : Взаємодія корпоративного та державного секторів : монографія / Т. І. Єфименко, І. О. Лютий, С. С. Гасанов, В. Л. Осецький, Я. В. Котляревський та ін. — К. : Акад. фін. упр., 2012. — 244 с.
6. Семенюк Е. П. Екологізація суспільства : Соціальна роль та моделювання = Ecologization of society : Social role and modelling = Экологизация общества : Социальная роль и моделирование : монографія / Е. П. Семенюк, Т. В. Олянишен, В. М. Сеньківський, О. В. Мельников, Я. В. Котляревський. — Л. : Укр. акад. друкарства, 2012. — 460 с.
7. Штангрет А. М. Економічна безпека підприємства в умовах антикри¬зового управління : Концептуальне визначення та механізм забезпечення : монографія / А. М. Штангрет, Я. В. Котляревський, М. М. Караїм. — Л. : Укр. акад. друкарства, 2012. — 288 с.
8. Гасанов С. С. Фінансова санація : Теоретичні та прикладні аспекти : [монографія] / С. С. Гасанов, А. М. Штангрет, Я. В. Котляревський, О. В. Мель¬ников, Т. С. Мінаєва. — К. : Акад. фін. упр., 2013. — 310 с.
9. Єфименко Т. І. Розвиток національної системи фінансового моніторингу : монографія / Т. І. Єфименко, С. С. Гасанов, О. Є. Користін, О. О. Глущенко, Л. П. Максименко, Я. В. Котляревський, В. П. Клепчуков, Я. В. Корженівський. — К. : Акад. фін. упр., 2013. — 380 с.
10. Котляревський Я. В. Розвиток інноваційної діяльності в Україні : Поточ¬ний стан та перспективи / Я. В. Котляревський // Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку держави, регіону, галузі та підприємства : монографія / за заг. ред. А. М. Штангрета. — Л. : Укр. акад. друкарства, 2013. — 394 с.
11. Котляревський Я. В. Визначення особливостей інноваційного розвитку в контексті становлення економіки знань та інформаційного суспільства в Україні / Я. В. Котляревський // Наук. зап. / Укр. акад. друкарства. — 2013. — Вип. 1 (42). — С. 39–46.
12. Котляревський Я. В. Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком видавничо-поліграфічної діяльності в Україні / Я. В. Кот¬ляревський // Наук. зап. / Укр. акад. друкарства. — 2013. — Вип. 4 (45). — С. 53–60.
13. Котляревський Я. В. Синтез ймовірнісної моделі ієрархії загроз інфор¬маційній безпеці України / Я. В. Котляревський // Наук. зап. / Укр. акад. друкар¬ства. — 2012. — № 3 (40). — С. 47–55.
14. Котляревський Я. В. Стратегічне управління на засадах інноваційних перетворень у організації поліграфічного виробництва / Я. В. Котляревський // Наук. зап. / Укр. акад. друкарства. — 2013. — Вип. 3 (44). — С. 48–52.
15. Котляревський Я. В. Характерні особливості формування «контурів» економіки знань у розвинених країнах світу / Я. В. Котляревський // Наук. вісник Нац. лісотехн. ун-ту України. — 2013. — Вип. 23.14. — С. 375–382.
16. Котляревський Я. В. Синтез ймовірнісної моделі ієрархії загроз розвитку видавничо-поліграфічної галузі України / Я. В. Котляревський // Наук. зап. / Укр. акад. друкарства. — 2012. — № 4 (41). — С. 103–112.
17. Котляревський Я.В. Роль і завдання інформаційно-економічної безпеки в системі національної безпеки України / Я. В. Котляревський // Наук. пр. НДФІ / Наук.-дослід. фін. ін-т.—2013.— Вип. 1 (62).— С. 133—145.
18. Котляревський Я. В. Методологічні засади забезпечення розвитку видавничо-поліграфічної галузі через узгодження економічних інтересів в системі книговидання [Електронний ресурс] / Я. В. Котляревський // Ефективна економіка. — 2014. — № 5. — Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3067.
19. Котляревський Я. В. Трансформація видавничо-поліграфічної галузі / Я. В. Котляревський // Наук. пр. НДФІ / Наук.-дослід. фін. ін-т.—2014.— Вип. 2 (67). — С. 26–33.
20. Котляревський Я. В. Удосконалення системи підготовки кадрів для видавничо-поліграфічної діяльності / Я. В. Котляревський // Наук. вісник Нац. лісо¬техн. ун-ту України. — 2014. — Вип. 5. — С. 384-389
21. Котляревський Я. В. Порівняльна рейтингова оцінка інвестиційної при¬вабливості поліграфічних підприємств / Я. В. Котляревський, Н. І. Передерієнко // Наук. зап. / Укр. акад. друкарства. — 2008. — Вип. 2 (14). — С. 101–107.
22. Котляревський Я. В. Перспективи інноваційних процесів у видавничо-поліграфічній галузі / Я. В. Котляревський, О. В. Мельников, Н. І. Передерієнко // Наук. зап. (Укр. акад. друкарства). — 2009. — Вип. 1 (15). — С. 93–102.
23. Котляревський Я. В. Антикризова фінансова діагностика на макроеконо¬мічному рівні / Я. В. Котляревський, Н. І. Передерієнко // Наук. зап. / Укр. акад. друкарства. — 2009. — Вип. 2 (16). — С. 141–151.
24. Котляревський Я. В. Вартість та концепції походження грошей / Я. В. Котляревський, Н. І. Передерієнко // Наук. зап. / Укр. акад. друкарства. — 2009. — Вип. 1 (17). — С. 83–98.
25. Котляревський Я. В. Необхідність організаційно-правового забезпечення фінансової політики підприємств в сучасних умовах / Я. В. Котляревський, П. В. Пузирьова // Наук. зап. / Укр. акад. друкарства. — 2010. — № 2 (18). — С. 75–83.
26. Котляревський Я. В. Загроза як ключовий елемент системи безпеки / Я. В. Котляревський, А. М. Штангрет // Вісник / Львів. ін-т екон. і туризму. — 2010.— № 5. — С. 20–27.
27. Котляревський Я. В. Сутність поняття «безпека» та взаємопов'язаних з нею категорій / Я. В. Котляревський, А. М. Штангрет // Наук. зап. / Укр. акад. друкарства. — 2010. — № 2 (18). — С. 75–83.
28. Котляревський Я. В. Розвиток вітчизняної поліграфії у контексті техніко-економічних укладів / Я. В. Котляревський, О. В. Мельников // Наук. зап. / Укр. акад. друкарства. — 2011. — Вип. 1 (34). — С. 63–70.
29. Котляревський Я. В. Сутнісно-змістовна характеристика процесів управ¬ління розвитком підприємства / Я. В. Котляревський, Н. І. Передерієнко // Наук. зап. / Укр. акад. друкарства). — 2012. — Вип. 2 (39). — С. 103–111.
30. Котляревський Я. В. Фінансова безпека підприємства : методичні засади управління / А. Штангрет, Я. Котляревський, О. Мельников // Фінанси України. — 2013. — № 11. — С. 56–65.
31. Котляревський Я. В. Підвищення ефективності природоохоронної діяль¬ності в поліграфії / Я. В. Котляревський, О. В. Мельников // Наук. зап. / Укр. акад. друкарства. — 2014. — № 1 (46). — С. 104–111.
32. Котляревський Я. В. Дослідження стратегій управління продуктово-організаційними структурами видавничо-поліграфічних підприємств / Я. В. Котля¬ревський // ХІ Міжнар. наук.-практична конф. з проблем вид.-полігр. галузі, бер. 2008 р., Київ : тези доп. — К. : УкрНДІСВД, 2008. — С. 7–9.
33. Котляревський Я. В. Фінансові кризи: економічний зміст і чинники, що їх зумовлюють / Я. В. Котляревський, А. М. Штангрет // Матеріали наук.-практ. конф. «Розвиток фінансової системи України в сучасних умовах», 26–27 трав. 2011 р., Київ. — К. : Акад. фін. упр., 2011. — С. 19–21.
34. Котляревський Я. В. Суть та основні завдання інформаційної безпеки як складової національної безпеки України / Я. В. Котляресвький // Materiały VII Międ¬zynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka I nowacja–2012», 07–15 paždziernika 2012, Przemyśl. — Vol. 6. Ekonomiczsne nauki Państwowy zarząd. — Premyśl, 2012. — S. 86–88.
35. Котляревський Я. В. Суть та пріоритетні завдання інформаційної без¬пеки за ієрархічними рівнями управління / Я. В. Котляревський // Матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. заочної конф. «Сучасна освіта і наука в Україні : традиції та інновації», 27–29 жовт. 2012 р., Київ. — К., 2012. — С. 55–58.
36. Котляревський Я. Управління змінами в контексті розвитку / Я. Кот¬ляревський, І. Романов // Конф. студ. і асп. «Актуальні напрями наукового забезпе¬чення фінансово-бюджетної політики в контексті завдань Програми економічних реформ на 2010—2014 рр.». — К.: Акад. фін. упр., 2012.
37. Котляревський Я. В. Історичні аспекти трансформації ВПД в Україні / Я. В. Котляревський // Формування стратегії соціально-економічного розвитку і вдосконалення організації обліку й аудиту підприємницьких структур видавничо-поліграфічної галузі : Матеріали Всеукраїн. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студ. 20–22 листоп. 2013 р., м. Львів. — Л. : Укр. акад. друкарства, 2013. — С. 47–50.
38. Котляревський Я. В. Економічні важелі державного регулювання роз¬витку видавничо-поліграфічної діяльності / Я. В. Котляревський // Матервали міжнар. наук.-практ. конф. «Механізми державного регулювання конкуренто¬спроможності національної економіки», 27–28 вер. 2013 р., Ужгород. — Херсон : Гельветика, 2013. — С. 88–91.
39. Котляревський Я. В. Аналіз перешкод інноваційного розвитку видав¬ничо-поліграфічної галузі України / Я. В. Котляревський // Мат. міжнар. наук.-практ. конф. «Інноваційні економічні механізми для розвитку підприємств, регіонів, країн», 13–14 вер. 2013 р., Дніпропетровськ. — Д. : Гельветика, 2013. — С. 44–46.
40. Котляревський Я. В. Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком видавничо-поліграфічної діяльності в Україні / Я. В. Кот¬ляресвький // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Менеджмент і логістика — перспективні напрями розвитку економіки», 20–21 вер. 2013 р., Київ. — К. : Київ. екон. наук. центр, 2013. — С. 47–49.
41. Котляревський Я. В. Удосконалення системи підготовки кадрів для ви¬давничо-поліграфічної діяльності / Я. В. Котляревський // Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми сучасної економіки», 27–28 вер. 2013 р., Донецьк. — Донецьк : СІЕУ, 2013. — Ч. 2. — С. 89–93.
42. Котляревський Я. В. Удосконалення інноваційного забезпечення ефек¬тивного функціонування видавничо-поліграфічної діяльності в Україні / Я. В. Кот¬ляревський // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Економічні перспективи України та світу», 20–21 вер. 2013 р., Чернігів. — Чернігів : Чернігів. держ. технол. ун-т, 2013. — С. 145–148.
43. Котляревський Я. В. Моделювання загроз для інноваційного розвитку видавничо-поліграфічної діяльності в Україні / Я. В. Котляревський // Матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. «Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні : Проблеми та шляхи її вирішення», 15–16 трав. 2014 р., м. Львів. — Л., 2014. — С. 64–67.
44. Котляревський Я. В. Моделювання впливу зовнішніх і внутрішніх загроз на розвиток видавничо-поліграфічної діяльності в Україні / Я. В. Котляревський // Актуальні пробл. економіки. — 2014. — № 4 (154).
45. Котляревский Я. В. Сравнительный анализ развития издательской и полиграфической деятельности в Украине в 2008–2009 гг. / Я. В. Котляревский, А. В. Мельников, А. М. Штангрет // Экономика и предпринимательство. — М. : Интерэконом. — 2013. — № 12, ч. 3. — С. 647–651.
46. Котляревский Я. В. Состояние и тенденции развития издательско-полиграфической отрасли в Украине / Я. В. Котляревский, А. М. Штангрет, М. В. Сирык // Общество и экономика постсовецкого пространства : междунар. сб. науч. ст. — Вып. VI, Ч. I. — Липецк : Гравис, 2014. — С. 81–90.
47. Котляревский Я. В. Состояние, ключевые проблемы, факторы развития инновационной сферы в Украине / Я. В. Котляревский, А. В. Мельников, А. М. Штангрет // Менеджмент и бизнес-администрирование. — Ижевск : Изд. центр науч. просвещения. — 2014. — № 1. — С. 131–141.
48. Котляревский Я. В. Тенденции современного этапа развития инноваций на Украине / Я. В. Котляревский, А. М. Штангрет, А. В. Мельников // Пробл. экономики и менеджмента. — Ижевск : ПервопечатникЪ. — 2014. — № 3 (31). — С. 60–70.
49. Котляревський Я. В. Деякі аспекти оцінки конкурентоспроможності видавничо-поліграфічних підприємств / Я. В. Котляревський, О. В. Мельников // Технологія і техніка друкарства. —К. :ВПІ НТУУ КПІ. — 2009. — № 3 (25). — С. 124–131.
50. Котляревський Я. В. Інноваційна діяльність у видавничо-поліграфічній галузі України / Я. В. Котляревський, О. В. Мельников, Н. І. Передерієнко // Техно¬логія і техніка друкарства. — К. : ВПІ НТУУ КПІ. —2009. — Вип. 1–2 (23–24). — С. 72–79.
51. Котляревський Я. В. Антикризова діагностика на мікроекономічному рівні / Я. В. Котляревський, Н. І. Передерієнко // Технологія і техніка друкарства. — К. : ВПІ НТУУ КПІ. —2009. — Вип. 4 (26). — С. 160–168.
52. Котляревський Я. В. Хто і які книги купує в Україні (за результатами соціолого-статистичних досліджень) / Я. В. Котляревський, Т. В. Олянишен // Поліграфія та вид. справа. — Л. : УАД. — 2009. — Вип. 2 (50). — С. 74–83.
53. Котляревський Я. В. Інформаційне суспільство: читання як проблема / Я. В. Котляревський // Поліграфія та вид. справа. — Л. : УАД. — 2010. — Вип. 1 (51). — С. 169–171.
54. Котляревский Я. В. Применение информационного подхода к анализу развития полиграфии / Я. В. Котляревский, А. В. Мельников, Э. П. Семенюк // Вісн. Акад. інж. наук. — 2010. — № 1 (40). — С. 40–48.
55. Котляревський Я. В. Вплив медіапланування на стратегію періодичних друкованих видань / Я. В. Котляревський, Н. І. Передерієнко // Поліграфія та вид. справа. — Л. : УАД. — 2010. — № 1 (51). — С. 37–43.
56. Передерієнко Н. І. Фінансовий менеджмент : підручник / Н. І. Переде¬рієнко, Я. В. Котляревський, О. М. Дем'яненко — Л. : Укр. акад. друкарства, 2008. — 199 с.
57. Григорова З. В. Статистика підприємств видавничо-поліграфічної галузі : підручник / З. В. Григорова, А. М. Штангрет, С. С. Гасанов, Я. В. Кот-ляревський, Л. П. Шендерівська, А. В. Кваско. — Л. : Укр. акад. друкарства, 2010. — 274 с.
58. Гасанов С. С. Гроші та кредит : підручник / С. С. Гасанов, Н. І. Переде¬рієнко, Я. В. Котляревський, В. В. Мартинів. — Л. : Укр. акад. друкарства, 2011. — 444 с.
59. Григорова З. В. Статистика діяльності книготоргівельних підприємств : навч. посіб. / З. В. Григорова, Я. В. Котляревський. — Л. : Укр. акад. друкарства, 2008. — 88 с.
60. Сухомлин Л. Є. Маркетинг : навч. посіб. / Л. Є. Сухомлин, О. М. Бар-зилович, Я. В. Котляревський, А. М. Штангрет. — Л. : Укр. акад. друкарства, 2009. — 324 с.
61. Кваско А. В. Нормування, організація та оплата праці в поліграфії : навч. посіб. / А. В. Кваско, Я. В. Котляревський, О. В. Мельников, М. В. Сірик. — К. : НТУУ КПІ, 2010. — 248 с.
62. Штангрет А. М. Основи економічної безпеки підприємств : навч. посiб. / А. М. Штангрет, Д. С. Лозовицький, Я. В. Котляревський, М. М. Караiм. — Л. : Укр. акад. друкарства, 2013. — 284 с.
63. Сухомлин Л. Е. Практикум зі статистики підприємств видавничо-поліграфічної галузі : навч. посiб. / Л. Е. Сухомлин А. М. Штангрет, Я. В. Кот¬ляревський, I. В., Зубрей, З. В. Григорова. — Л. : Укр. акад. друкарства, 2013. — 220 с.

Контакти:
Електронна пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.