Кваско Алла Володимирівна

kvaskoКваско Алла Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, заступник директора Видавничо-поліграфічного інституту з навчально-методичної роботи, заступник голови Вченої ради Видавничо-поліграфічного інституту, голова навчально-методичної комісії Видавничо-поліграфічного інституту.

Сторінка викладача

Дисципліни: Економічний аналіз видавничо-поліграфічних організацій (ВПО); Економіка праці і соціально-трудові відносини; Організація, нормування і оплата праці; Логістика медійних та видавничо-поліграфічних підприємств; Управління якістю.

Випускниця Видавничо-поліграфічного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Менеджмент організацій». З 1998 року почала викладати на кафедрі організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження. У 2008 році здобула ступінь кандидата економічних наук, а згодом отримала звання доцента. Алла Володимирівна є автором понад 30 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі є співавтором 1 посібника та 1 підручника з грифом МОН, а також колективної монографії.

Наукові інтереси: управління потенціалом підприємства, конкурентоспроможність медійних та видавничо-поліграфічних підприємств, управління розвитком підприємства.

Публікації 2014-2018 рр.

1. Стратегічні напрями розвитку підприємств видавничої галузі, поліграфічної діяльності і книготоргівлі  [Електронний ресурс] : монографія / Ю. С. Ганжуров, Л. А. Пунчак, Г. П. Грет [та ін.] ; НТУУ «КПІ» ; за ред. Ю. С. Ганжурова– Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 282 с. – Назва з екранаhttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/15408 (особистий внесок 0,98 др. арк.)

2. Кваско А.В. Система антикризового управління підприємством. // 21 міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі. Тези доповідей. - К.: Укр НДІ СВД, 2015, с.57-59.

3. Економіка праці та соціально-економічні відносини [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів ОКР «бакалавр» з галузі знань 0306 «Менедж-мент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Уклад. А. В. Кваско. - Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 37 с. – Назва з екрана:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11938

4. Kvasko A. Methodological approaches to assessing the level of development of the enterprise // Economics, management,law: innovation strategyCollection of scientific articles. - Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China. 2016. - P.308-31.

5. Кваско А.В. Методи оцінювання рівня розвитку підприємств видавничої галузі // 22 міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі. Тези доповідей. - К.: Укр НДІ СВД, 2016, с. 52-54

6. Економічний аналіз видавничо-поліграфічних організацій [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання практичних робіт з кредитного модуля для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 6.030601 «Менеджмент» / Уклад. А. В. Кваско. - К.: ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 54c.

7. Кваско А.В. Аналіз методів оцінки конкурентоспроможності підприємства // Наукові записки УАД. – 2017. - №1(54). – с.111-118 ;

8. Kvasko A. Strategic management of development of publishing enterprises // Problem of the development of modern science: theory and practice: Collection of scientific articles. – Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2018. – p.150-155;

 Основні публікації 2010-2013 рр.

1. Кваско А.В., Андросюк Л.А. Стан та проблеми управління якістю продукції на поліграфіч-них підприємствах України.// Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку держави, галузі та підприємства: Монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, доц. А.М. Штангрета. – Л.: Україн-ська академія друкарства, 2013. – п.3.3 – С. 199-218.
2. Кваско А.В. Формування конкурентоспроможного потенціалу підприємства //Науковий журнал «Інтелект ХХІ». – 2013. - №1/2. – С. 114-121. 0pdf button
3. Кваско А.В., Лавренюк М.М. Конкурентоспроможність продукції як складова конкурентнго потенціалу підприємства // Збірник наукових праць "Економічний аналіз". - Тернопіль: Тер-ноп.нац. екон. ун-т. - 2013 - том 14. - №3. - С. 29-34. 0pdf button
4. Кваско А.В., Слинявук О.С. Особливості побудови системи економічної безпеки на поліграфічному підприємстві // Збірник наукових праць "Технологія і техніка друкарства". - 2011 – № 1(31), С. 203-209. 0pdf button
5. Кваско А.В. Методи оцінки рівня конкурентоспроможності поліграфічних підприємств // Науково-технічний збірник «Наукові записки». – Львів: УАД. - 2011 - випуск 2 (35) - С. 214-218. 0pdf button
6. Кваско А.В., Котляревський Я.В., Мельников О.В., Сірик М.В. Нормування, організація та оплата праці в поліграфії: Навч. посіб. - К.: НТУУ "КПІ", 2010. - 248 с.
7. Григорова З.В. Статистика підприємств видавничо-поліграфічної галузі: підручник / З.В. Григорова, А.М. Штангрет, С.С. Гасанов, Я.В. Котляревський, Л.П. Шендерівська, А.В. Кваско. – Львів: УАД, 2010. – 274 с.
8. Кваско А.В. Методика оцінки рівня організації поліграфічного виробництва // Збірник нау-кових праць "Технологія і техніка друкарства". - 2010 – вип.2 (28). - С. 137-144. 0pdf button
9. Кваско А.В., Мануйлова А.С. Ефективність функціонування торговельного підприємства як основа його конкурентоспроможності // Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарст-ва». - 2010 – вип.1 (27). - С. 192-197. 0pdf button
10. Кваско А.В. Теорія економічного аналізу: Методичні вказівки до виконання практичних і контрольних робіт з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» - К.: НТУУ «КПІ», ВПІ ВПК "Політехніка", 2009. – 32 с

11. Кваско А.В., Андросюк Л.А. Стан та проблеми управління якістю продукції на поліграфічних підприємствах України.// Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку держави, галузі та підприємства: Монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, доц. А.М. Штангрета. – Л.: Українська академія друкарства, 2013. – п.3.3 – с. 199-218.

18. Кваско А.В. Формування конкурентоспроможного потенціалу підприємства //Науковий журнал «Інтелект ХХІ». – 2013. - №1/2. – с.114-121.

19. Кваско А.В., Котляревський Я.В., Мельников О.В., Сірик М.В. Нормування, організація та оплата праці в поліграфії: Навч. посіб. - К.: НТУУ "КПІ", 2010. - 248 с.

20. Григорова З.В. Статистика підприємств видавничо-поліграфічної галузі: підручник / З.В. Григорова, А.М. Штангрет, С.С. Гасанов, Я.В. Котляревський, Л.П. Шендерівська, А.В. Кваско. – Львів: УАД, 2010. – 274 с.

Контакти:
Тел. роб. (044) 279-07-12; (044) 204-84-19

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.