Практика студентів

1. Тривалість та бази переддипломної практики

Переддипломна практика проходить після закінчення теоретичного навчання у восьмому семестрі (для студентів ІV курсу рівня вищої освіти «бакалавр») та у третьому семестрі (для студентів рівня вищої освіти «магістр»). Тривалість практики складає відповідно 5 тижнів і 8 тижнів. Знання та компетенції, отримані при проходженні переддипломної практики, використовуються для обґрунтування рішень, які розробляються в випускній роботі.
Об'єктами практики є медійні та поліграфічні підприємства різних форм власності, організаційно-правового статусу, які є юридичними особами і функціонують на ринку не менше двох років. Як правило, базами практики є підприємства м. Києва. Але, в разі необхідності, студенти можуть бути направлені кафедрою на підприємства інших міст (не далі ніж 50 км від м. Києва) при наявності письмової згоди керівництва згаданого підприємства. Вибір підприємства-місця практики може бути здійснений серед підприємств, що регулярно надають можливість студентам кафедри проходити виробничу практику або з підприємств, запропонованих студентами та узгоджених з кафедрою. Робоче місце практиканта узгоджується з керівником практики від підприємства до її початку. З усіма підприємствами, незалежно від їхнього підпорядкування, укладається договір на проходження практики. Розподіл студентів за об'єктами практики і призначення керівників здійснюється випусковою кафедрою, погоджується з директором інституту та навчальним відділом і оформлюється наказом (додаток до наказу бакалаври, магістри).

2. Проходження переддипломної практики

Учбово-методичне керівництво практикою здійснюють викладачі кафедри. Керівники практики від кафедри до її початку проводять організаційні збори студентів, на яких повинні проінформувати їх про термін проведення практики, ознайомити з програмою практики, провести інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, повідомити про вимоги щодо ведення щоденників та складання звітів з практики, проінформувати студентів про систему звітності з практики, прийняту на кафедрі. Під час проходження практики керівники практики від кафедри періодично перевіряють роботу студента, інформують кафедру про хід виконання практики. На заключному етапі проведення практики вони перевіряють і підписують щоденники та звіти, беруть участь у прийнятті заліків з практики. Загалом керівництво практикою викладачами полягає у видачі студентам індивідуальних завдань та необхідних інструкцій щодо проходження практики, а також наданні щотижневих (за графіком) консультацій в університеті, перевірці і прийомі звітів з практики.
Після закінчення практики керівники практики від кафедри подають письмовий звіт про результати практики із зауваженнями та пропозиціями щодо поліпшення її організації та проведення.
Керівництво студентами-практикантами на робочих місцях (безпосередньо на виробництві) здійснюється керівниками підприємств, провідними фахівцями та іншими кваліфікованими спеціалістами з повною вищою освітою. Керівником практики від підприємства може бути: начальник виробничого відділу, економічного відділу або провідний спеціаліст одного з цих відділів).
Оскільки виконання завдань практики передбачає перебування студентів у виробничих відділах (на виробничих дільницях), пройти відповідні інструктажі дотримуватися прийнятих на базі практики правил охорони праці і протипожежної безпеки.

3. Завдання та результати переддипломної практики

В результаті проходження практики студенти повинні:

 • Розглянути основні питання, які вирішує досліджуване підприємство в сучасних умовах господарювання;
 • Дослідити організацію управління підприємством;
 • Оцінити основні показники роботи підприємства;
 • Вивчити технологічний процес виготовлення продукції (надання послуг), враховуючи асортимент продукції (послуг) та технічне оснащення підприємства;
 • Проаналізувати техніко-економічні показники виробництва та реалізації продукції;
 • Дослідити конкурентне середовище підприємства та оцінити рівень виконання маркетингових функцій;
 • Проаналізувати фінансові результати діяльності підприємства;
 • Розробити пропозиції по удосконаленню роботи підприємства за досліджуваними напрямами діяльності;
 • зібрати необхідні фактичні матеріали для проведення науково-дослідної роботи.

Результатом проходження практики є також формування професійних і особистісних компетенцій:

 • здатність до проведення досліджень на відповідному рівні;
 • здатність визначати та описувати характеристики організації.
 • здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.
 • використовувати дані маркетингових досліджень, медіаметрії та бухгалтерського обліку як засіб одержання достовірної інформації для комплексного оцінювання результатів функціонування медійних та видавничо-поліграфічних підприємств