Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі

Zbirnyk ConfOVPK 2014-1VІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі» : збірник матеріалів / М-во освіти і науки України, НТУУ «КПІ», ВПІ, каф. ОВПК; редкол. : Ганжуров Ю. С., Шевченко І. Б., Грет Г. П., Барзилович О. М., Пунчак Л. А. – Електрон. вид. – Київ : ВПК «Політехніка», 2014. – 108 с. – ISBN 978-966-622-668-9

Наукове видання вміщує доповіді та виступи учасників всеукраїнської науково-практичної конференції, які представляють провідні вищі навчальні заклади: Національний технічний університет України «КПІ», Українську академію друкарства, Київський національний торговельно-економічний університет, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київський університет імені Бориса Грінченка.

У матеріалах збірника розкрито навчальний проект кафедри ОВПК ВПІ НТУУ «КПІ», що базується на досвіді Stanford University, підходи до управління організаціями та підприємствами у сучасних умовах, питання історії, теорії і методики книговидання та книгорозповсюдження в умовах глобалізації та інформаційної революції.