Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі

Zbirnyk ConfOVPK 2014-1VІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі» : збірник матеріалів / М-во освіти і науки України, НТУУ «КПІ», ВПІ, каф. ОВПК; редкол. : Ганжуров Ю. С., Шевченко І. Б., Грет Г. П., Барзилович О. М., Пунчак Л. А. – Електрон. вид. – Київ : ВПК «Політехніка», 2014. – 108 с. – ISBN 978-966-622-668-9

Наукове видання вміщує доповіді та виступи учасників всеукраїнської науково-практичної конференції, які представляють провідні вищі навчальні заклади: Національний технічний університет України «КПІ», Українську академію друкарства, Київський національний торговельно-економічний університет, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київський університет імені Бориса Грінченка.

У матеріалах збірника розкрито навчальний проект кафедри ОВПК ВПІ НТУУ «КПІ», що базується на досвіді Stanford University, підходи до управління організаціями та підприємствами у сучасних умовах, питання історії, теорії і методики книговидання та книгорозповсюдження в умовах глобалізації та інформаційної революції.

Основи бухгалтерського обліку

bux01Основи бухгалтерського обліку [Текст] : навчальний посібник / З. В. Григорова, Л. А. Андросюк. – К К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 168 с. – ISBN 978-966-622-518-7.

Підготовлено відповідно до програми курсу «Бухгалтерський облік і фінансова звітність», що входить до нормативної частини освітньо-професійної програми ГСВО підготовки бакалаврів за напрямом «Менеджмент». Розкрито теоретичні та практичні основи бухгалтерського обліку, фінансової звітності й організації обліку на підприємствах України.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за економічними спеціальностями, також може бути корисним практикам, учням коледжів, професійно-технічних навчальних закладів, слухачам курсів з підготовки облікових працівників.  

Організаційно-економічний механізм розвитку видавничо-поліграфічної галузі

org ec mehОрганізаційно-економічний механізм розвитку видавничо-поліграфічної галузі в процесі гарантування інформаційної безпеки України [Текст] : монографія / Я. В. Котляревський, А. М. Штангрет, О. В. Мельников. – Л. : Українська академія друкарства, 2012. – 214 с. – ISBN 978-966-322-224-0/

У монографії досліджено сучасну роль і завдання інформаційної безпеки як важливої складової національної безпки та ключового компонента в процесі формування інформаційного суспільства. Здійснено аналітичне дослідження та на основі нього, за допомогою математичного моделювання, побудовано ієрархічні моделі загроз для інформаційної безпеки України. Обґрунтовано роль видавничо-поліграфічної галузі як суб’єкта інформаційної безпеки та виробника базових для формування інформаційного простору та найбільш ефективних для генерування нових знань засобів масової комунікації: книг та брошур, газет, журналів тощо. Досліджено методологічні аспекти трансформації видавничо-поліграфічної галузі в Україні на сучасну практику державного регулювання цією галуззю в розвинутих країнах світу. Розроблено організаційно-економічний механізм управління розвитком видавничо-поліграфічної галузі України. 

Для науковців, аспірантів, викладачів і студентів економічних спеціальностей, усіх, хто цікавиться розвитком новітньої економічної думки. 

Організація та технологія збуту друкованої продукції

zbut drukprodОрганізація та технологія збуту друкованої продукції [Текст] : методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки «Менеджмент організацій та адміністрування» / Уклад. : Г. П. Грет. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 32 с.

Бізнес-план підприємницької виробничої діяльності

business-planБізнес-план підприємницької виробничої діяльності : навчальний посібник / Ю. О. Барнич. – К. : НТУУ «КПІ», 2011. – 124 с. ~ ISBN 978-966-622-461-6.

Викладено методику складання бізнес-плану підприємницької виробничої діяльності, розкрито сутність визначальних категорій ринкової системи господарювання, обґрунтовано доцільність врахування їх сукупного впливу на економічну ефективність та окупність вкладених коштів від реалізації підприємницьких проектів.

Значну увагу приділено методам вибору оптимального варіанта з можливих управлінських і виробничих рівнів. Наведено приклади складання бізнес-планів для підприємств видавничо-поліграфічного комплексу.

Для студентів економічних і технічних спеціальностей видавничо-поліграфічних вищих навчальних закладів, а також фахівців з практики підприємницької діяльності. 

Маркетинговий менеджмент видавничої продукції

mark i men VPМаркетинговий менеджмент видавничої продукції [Текст] : навчально-методичний посібник / Г. І. Глотова, Ж. М. Ковба, Г. А. Мохонько, В. В. Мартинів. – Л. : Українська академія друкарства, 2011. – 352 с. – ISBN 978-966-322-359-9.

У посібнику подано основні поняття сучасного маркетингового менеджменту яку сукупності прийомів і методик, що використовуються у видавництвах і книготорговельних організаціях (підприємствах) для досягнення стратегічних цілей в умовах ринкових відносин і конкуренції. Для видавців, працівників книгорозповсюдження, викладачів і студентів спеціальностей «Менеджмент організацій», «Книгознавство і розповсюдження друкованої продукції». 

Методичні рекомендації до виконання магістерської дисертації

magistr disМенеджмент організацій [Текст] : методичні рекомендації до виконання магістреської дисертації для студентів спеціальності 8.050201 «Менеджмент організацій» усіх форм навчання / Уклад. : З. В. Григорова, Н. І. Передерієнко, Ж. М. Ковба та ін. – К. : НТУУ «КПІ», 2011. – 24 с.

Управління видавничо-поліграфічних організацій

upravl VPOУправління видавничо-поліграфічних організацій [Текст] : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (Управління і економіка видавничої справи і поліграфії) Видавничо-поліграфічного інституту денної та заочної форм навчання / Уклад. : О. М. Барзилович, Л. А. Андросюк. – К. : НТУУ «КПІ», 2010. – 16 с.

Нормування, організація та оплата праці в поліграфії

notНормування, організація та оплата праці в поліграфії [Текст] : навчальний посібник : рекомендовано Міносвіти України / А. В. Кваско, Я. В. Котляревський, О. В. Мельников, М. В. Сірик. – К. : НТУУ «КПІ», 2010. – 248 с. – ISBN 978-966-622-387-9.

Викладено теоретичний матеріал курсу «Організація, нормування та оплата праці в поліграфії», а саме сутність та наукові засади організації праці, виробничий процес і його складові: поділ та кооперація праці; проектування умов праці; дисципліна праці; кваліфікацію кадрів, методику дослідження рівня організації праці на підприємстві, у книжкових видавництвах, на поліграфічних підприємствах, вивчення витрат робочого часу за зміну.
Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.